CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Các ngành đào tạo liên thông:

 

Liên thông từ cao đẳng lên đại học: 31 ngành

            Ÿ 1. Sư phạm Toán học                                  Ÿ17. Công nghệ thông tin

             2. Sư phạm Toán học (Toán – Lí)          Ÿ    18. Nông học

            Ÿ 3. Sư phạm Vật lí                                       Ÿ   19. Khoa học cây trồng

            Ÿ 4. Sư phạm Sinh học                                 Ÿ   20. Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

            Ÿ 5. Sư phạm Hóa học                                 Ÿ    21. Lâm nghiệp

            Ÿ 6. Giáo dục thể chất                                   Ÿ   22. Quản trị kinh doanh

            Ÿ 7. Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD)            Ÿ   23. Tài chính - Ngân hàng     

            Ÿ 8. Sư phạm Địa lí                                       Ÿ    24. Kế toán

            Ÿ 9. Sư phạm Ngữ văn                                   Ÿ  25. Ngôn ngữ Anh        

            Ÿ 10. Sư phạm Tiếng Anh                                Ÿ26. Ngôn ngữ Trung Quốc

            Ÿ 11. Giáo dục Mầm non                                  Ÿ27. Việt Nam học

            Ÿ 12. Giáo dục Tiểu học                                Ÿ   28. Quản lý giáo dục

            Ÿ 13. Sư phạm Âm Nhạc                               Ÿ   29. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

            Ÿ 14. Sư phạm Mỹ Thuật                              Ÿ    30. Kinh tế nông nghiệp

            Ÿ 15. Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp           Ÿ  31. Thú y

            Ÿ 16. Kinh tế (Kinh tế đầu tư)                          

Liên thông từ trung cấp lên đại học: 04 ngành

            Ÿ 1. Giáo dục Tiểu học                                     Ÿ 3. Kế toán

            Ÿ 2. Giáo dục Mầm non                                   Ÿ 4. Trồng trọt

Các bài liên quan