HOT...HOT...HOT...THÔNG TIN VIỆC LÀM

Trường Đại học Hùng Vương giới thiệu tới các em sinh viên thông tin tuyển dụng năm 2021 của các đơn vị đối tác: Trường PT Chất lượng cao Hùng Vương, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Công ty BHNT Dai-Ichi life Phú Thọ, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Du lịch quốc tế Hoa Sen, Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa phát Hà Nội, Công ty CP Công nghệ IDC quốc tế, Công ty TNHH Japa Comfeed Việt Nam, Công ty CP ô tô Trường Hải. Thông tin chi tiết:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hvu.edu.vn%2Ftin-tuc%2Fviec-lam%2F1626767884-hang-tram-viec-lam-on-dinh-voi-thu-nhap-hap-dan-danh-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-hung-vuong-sau-tot-nghiep.hvu%3Ffbclid%3DIwAR0fU_m7a2Vwb3nB4F5j4po5uowIpSnJia2tm8gptTyI1uykytRga4PY7OA&h=AT1a1RKqkA4BNM3zNISAv1AG6vc40wLJ9kchPYZLvVIGfRIsL_cnTvmRJh3-f5yATHqJWbvHx8nvwp-xz-4Z8vGvPk1CVpxB6Gec5n753rFIcvc-1pg242VeMZS0GEnZZsM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT33pzbwm-MCJJXfCQhS5K7FluiljFNVMbVdPMPD2Lo8IruN7VjvdQdIt7MCEgYyppbxqm0Mzx3PQt-kRfaZlgIWyWNBnemE4PmScm_LsTVeFqUI-w1VxxZwxJUwU_L16-mZtquu0yHI3gTvHULUiEeFBPH7RBKZ62wA2AHnF82xQg

Các bài liên quan