QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số   :1332 / QĐ- HT ngày 01/ 12 /2016 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

QUY  CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội; ( Gọi tắt là Trung tâm) tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục; giáo viên; học viên; tài chính- tài sản và quan hệ giữa trung tâm với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nhà trường có liên quan. ( Gọi tắt là Trung tâm)

Điều 2. Tên gọi và địa chỉ của Trung tâm.

- Tên tiếng Việt:  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

- Tên tiếng Anh: Training Center for Social Demands  (TCSD)

- Địa chỉ: Tầng 6 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Hùng Vương - Phường Nông Trang- thành phố Việt Trì - Phú Thọ.

Điều 3. Chức năng

- Trung tâm là đơn vị thuộc trường Đại học Hùng Vương. Trung tâm có chức năng: Tạo nguồn, tuyển sinh quản lý quá trình đào tạo các hệ: Vừa làm vừa học, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp.

- Phối hợp liên kết mở các lớp đào tạo ngắn hạn, đại học, thạc sĩ....

- Tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh, các hoạt động tư vấn, tạo nguồn tuyển sinh và kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Điều 4. Nhiệm vụ

 1. a) Xác định nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đào tạo của Nhà trường ở các địa phương; xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh; tạo nguồn các hệ đào tạo của Nhà trường.
 2. b) Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan ở trong và ngoài trường triển khai thực hiện các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp ở trong và ngoài trường theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Đại học Hùng Vương.
 3. c) Tổ chức xây dựng kế hoạch, làm đầu mối phối hợp với các Trường đại học, các đơn vị, các doanh nghiệp, các sở, ban, ngành có liên quan ở trong và ngoài trường để triển khai các loại hình đào tạo.
 4. d) Quản lý các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp của trường theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và phù hợp với các quy định chung của nhà trường.

đ) Tổ chức xây dựng kế hoạch, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị ở trong và ngoài trường triển khai các loại hình đào tạo ngắn hạn và liên kết đào tạo các ngành đại học, thạc sĩ...

 1. e) Tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tư vấn, tạo nguồn tuyển sinh và kết nối doanh nghiệp trong hỗ trợ việc làm cho sinh viên.
 2. g) Phối hợp với các đơn vị ở trong và ngoài trường, các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm tạo cơ hội cho sinh viên trong tìm kiếm việc làm và đánh giá hiện trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.
 3. f) Chủ động tham mưu giúp Lãnh đạo nhà trường có văn bản đề nghị hoặc làm việc với chính quyền tại địa phương để thực hiện các chương trình đào tạo.

Điều 5. Quản lý và điều hành của Trung tâm

 1. Quản lý và điều hành toàn diện về chuyên môn:
 2. a) Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Lãnh đạo trường đối với các hoạt động của Trung tâm.
 3. b) Tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc lập, triển khai, đánh giá các mặt hoạt động theo kế hoạch hàng năm.
 4. c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Nhà trường; định kì tháng, quí, năm. Báo cáo Lãnh đạo trường theo qui định.
 5. Quản lý điều hành về tài chính.
 6. a) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ tài chính do Hiệu trưởng qui định từng phần theo lộ trình của Nghị định 115/2005/NĐ-CP; thực hiện quản lý về tài chính theo “ Qui chế chi tiêu nội bộ” của Trung tâm ( Được Hiệu trưởng phê duyệt) và theo qui định của Nhà trường.

b)Trung tâm hoạt động sử dụng con dấu và tài khoản chung của Nhà trường.

Chương II

QUI ĐỊNH CỤ THỂ

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

 1. Trung tâm có 1 giám đốc, 1 hoặc 2 phó giám đốc; Giám đốc và phó Giám đốc Trung tâm là cán bộ trong biên chế của trường Đại học Hùng Vương.
 2. Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm: Tổ Tư vấn, tuyển sinh; Tổ Giáo vụ; Tổ Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Tổ văn phòng.
 3. Cán bộ làm việc ở các tổ chuyên môn là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng của nhà trường. Việc tuyển dụng người lao động do Giám đốc Trung tâm đề xuất trình Hiệu trưởng quyết định. Lương và các khoản phụ cấp được chi trả theo quy định.
 4. Các cộng tác viên trong và ngoài trường do Giám đốc Trung tâm đề xuất mời và báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Điều 7. Giám đốc

 1. Giám đốc Trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của trung tâm, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học và công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm. Do Hiệu trưởng bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.
 2. Giám đốc Trung tâm phụ trách, điều hành chung; Chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Trung tâm trước Nhà trường và Ban Giám hiệu; Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, đối ngoại, tài chính, nhân sự, hợp đồng.
 3. Trình lãnh đạo Nhà trường ký duyệt bằng, chứng chỉ các giấy chứng nhận liên quan đến học viên học tại Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường;
 4. Được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 8. Phó giám đốc

 1. Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học, công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc được Giám đốc phân công.
 2. Được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 9. Các Tổ chuyên môn:

1.Tổ Tư vấn - Tuyển sinh.

 - Quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà trường; phát triển mối quan hệ với các địa phương, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cơ sơ liên kết,... để tạo nguồn tuyển sinh cho tất cả các hệ đào tạo của nhà trường. Xây dựng, đề xuất kế hoạch tuyển sinh

- Tư vấn cho người học nghề, chương trình đào tạo của Nhà trường; tư vấn tìm việc làm cho sinh viên sau khi tôt nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo: Qui mô, ngành nghề đào tạo, loại hình đào tạo; hình thức tổ chức và quản lý đào tạo….

- Theo dõi thanh quyết toán các nguồn thu, chi tài chính của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển sinh, khai giảng, tổ chức giao đề tài thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

- Được hưởng các chế độ theo qui định.

 2.Tổ Giáo vụ.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo từng học kỳ và hàng năm

-  Phối hợp với các đơn vị trong trường và các cơ sở liên kết triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo

- Phát phiếu báo giảng và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác thực hiện kế hoạch đào tạo.

-  Theo dõi, quản lý điểm của học viên, theo dõi việc thực hiện kế hoạch thực hành, thực tập, giải quyết các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của học viên.

- Phối hợp với phòng Công tác chính trị và HSSV giải quyết các đề nghị của sinh viên (chuyển lớp, nghỉ học có kỳ hạn, quay trở lại học tập, lưu ban, buộc thôi học, tiếp nhận và cho sinh viên chuyển trường…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

-  Được hưởng các chế độ theo qui định.

 1. Tổ Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

- Phối hợp với Trung tâm ĐBCL giám sát, kiểm tra đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với Trung tâm, khoa chức năng thực hiện đào tạo

- Đảm bảo công tác khảo thí: Giao nhận bài thi, quản lý gáy phách và bài thi, tổ chức chấm thi, tính điểm, tổ chức tiêu hủy bài thi hết hạn lưu trữ theo quy định hiện hành. và đánh giá hiện trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

- Lưu trữ, bảo quản và bảo mật kết quả học tập của sinh viên trên máy tính và sổ cái.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý việc thi lại, học lại cho sinh viên.

- Xác nhận kết quả học tập theo yêu cầu của sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

-  Được hưởng các chế độ theo qui định.

 4.Tổ văn phòng.

- Tổ chức và tham gia tiếp nhận hồ sơ, quản lý các lớp vừa làm vừa học, liên thông, trung cấp trong trường.

-  Thực hiện việc quản lý, lưu trữ các loại văn bản, công văn, giấy tờ, tài liệu gửi đến và gửi đi của Trung tâm.

- Chuẩn bị các văn bản, giấy tờ, hợp đồng của Trung tâm để lãnh đạo Trung tâm trình Ban Giám hiệu nhà trường ký ban hành.

- Tham gia công tác tư vấn, tuyển sinh.Thu hồ sơ tuyển sinh, quản lý các lớp học cuối tuần, gửi công văn, giấy tờ, các thông báo đến các sở, ban ngành trong và ngoài tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

- Được hưởng các chế độ theo qui định.

B.TÀI CHÍNH VÀ CỞ SỞ VẬT CHẤT

.

Điều 10.  Tài chính                         

Nguồn tài chính của trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, gồm:

 1. Ngân sách nhà nước .
 2. Học phí, các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, và các hoạt động khác.
 3. Các nguồn thu tài chính hợp pháp khác.

Điều 11. Quản lý tài sản, tài chính

 1. Việc quản lý tài sản của Trung tâm phải tuân theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định của Nhà trường. Mọi thành viên trong Trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản.
 2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội phải tuân theo các quy định của nhà nước và quy định của nhà trường; chấp hành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.
 3. Cơ chế tài chính.

- Trung tâm hoạt động theo phương thức phi lợi nhuận,từng bước thực hiện theo phương thức tự chủ tài chính, đảm bảo chi tiêu thường xuyên của trung tâm và đóng góp nghĩa vụ theo Qui đinh của Nhà nước và Nhà trường.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được giao, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và các quy định của Nhà nước. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng phương án và kế hoạch tài chính hàng năm trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt.

Điều 12. Cơ sở vật chất.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Trung tâm do Nhà trường cấp theo nhu cầu thực tiễn của công việc gồm có: Phòng làm việc của Ban Giám đốc, các phòng làm việc của các Tổ chuyên môn, phòng lưu trữ hồ sơ, bài thi....

- Các trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy và học tập của Trung tâm (bàn, tủ, máy tính, két sắt và các vật tư thiết bị khác được Nhà trường trang bị, mua sắn theo nhu cầu. Việc tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn tài sản, cơ sở vật chất thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước và của trường. 

 1. CÁN BỘ GIẢNG DẠY, GIÁO VIÊN

Điều 13. Cán bộ giảng dạy

Các Giảng viên giảng dạy cho Trung tâm là cán bộ giảng dạy của trường Đại học Hùng Vương. Việc tham gia giảng dạy của các giảng viên ngoài Đại học Hùng Vương do Giám đốc Trung tâm mời và được Hiệu trưởng phê duyệt, đảm bảo về thủ tục hồ sơ, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Hùng Vương và của nhà trường.

Điều 14. Nhiệm vụ của cán bộ giảng dạy, giáo viên

 1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; quản lý học viên theo sự phân công của giám đốc Trung tâm.
 2. Rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng day.
 3. Thực hiện các quyết định của Nhà trường, các quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.
 4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; đoàn kết, giúp đỡ các đồng nghiệp; gương mẫu trước học viên, tôn trọng nhân cách của học viên, đối xử công bằng với học viên, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của học viên.

Điều 15. Quyền của cán bộ giảng dạy, giáo viên

 1. Được Trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 2. Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định đối với nhà giáo.
 3. Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao công nghệ do trung tâm tổ chức.
 4. Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi các Hội đồng này giải quyết những vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình được phân công, phụ trách.

Điều 16. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của cán bộ giảng dạy, giáo viên.

 1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của cán bộ giảng dạy, giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học viên.
 2. Trang phục của cán bộ giảng dạy, giáo viên phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm.

Điều 17. Các hành vi cán bộ giảng dạy, giáo viên không được làm.

 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học viên.
 2. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học viên, ép buộc học viên học thêm để thu tiền.

CHƯƠNG III

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Khen thưởng và kỷ luật.

 1. Đối với cán bộ giảng viên.

- Cán bộ giảng dạy, giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

-  Cán bộ giảng dạy, giáo viên vi phạm khuyết điểm trong khi thi hành nhiệm vụ, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Đối với học sinh, sinh viên.

 1. Học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng theo các hình thức sau đây:
 2. a) Tặng danh hiệu học viên tiên tiến, học viên giỏi, học viên xuất sắc và phần thưởng mỗi năm học;
 3. b) Tặng giấy chứng nhận, bằng khen và phần thưởng nếu đạt kết quả trong các kỳ thi học viên giỏi;
 4. c) Các hình thức khen thưởng khác.
 5. Học viên vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
 6. a) Khiển trách;
 7. b) Cảnh cáo ghi học bạ, thông báo tới cơ quan cử đi học và gia đình;
 8. c) Buộc thôi học.

Điều 20: Điều khoản thi hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở rút kinh nghiệm và theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm, Hiệu trưởng sẽ quyết định việc bổ sung, sửa đổi quy chế này cho phù hợp.

Các bài liên quan