QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đề án tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 Trường Đại học Hùng Vương

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2  

(Ban hành kèm theo Quyết định số969/QĐ-ĐHHV ngày 25 tháng 8 năm 2017

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Hùng Vương) xem chi tiết tại đây:

Các bài liên quan