QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học liên thông

QUY ĐỊNH

Về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình

đào tạo đại học liên thông

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 982/QĐ-ĐHHV ngày31 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

Các bài liên quan