Tổ chức lớp bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng cho cán bộ, giảng viên năm 2017

   Nhằm trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong Nhà trường...

 

         UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

    Số: 62 /KH-ĐHHV-ĐTTNCXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Phú Thọ, ngày 25 tháng 4 năm 2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng

cho cán bộ, giảng viên năm 2017 

 

  1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
  2. Mục đích

       Trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

  1. Yêu cầu

- Lựa chọn các chuyên đề phù hợp với điều kiện cũng như cơ cấu tổ chức của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện bản thân, phát triển năng lực của cán bộ, giảng viên.

- Giáo viên giảng dạy là những người có kinh nghiệm trong giảng dạy kỹ năng cho cán bộ, giảng viên được mời đến từ những Trung tâm đào tạo kỹ năng có uy tín.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Thời gian: Trong tháng 5/2017 (Dự kiến bắt đầu từ 06/5 - Thời gian cụ thể các đơn vị xem trên lịch tuần).
  3. Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường Trung tâm, Nhà điều hành, cơ sở TP. Việt Trì
  4. Đối tượng: - Toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp tại cơ sở TP. Việt Trì

- Toàn thể sinh viên ngành Công tác Xã hội

III. NỘI DUNG                                    

Bao gồm các chuyên đề sau đây:

- CĐ1: Nghệ thuật giao tiếp tạo hình ảnh;

- CĐ2: Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề và ra quyết định;

- CĐ3: Nghệ thuật quản lý xung đột trong tập thể;

- CĐ4: Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc của giảng viên;

- CĐ5: Tầm nhìn và phương pháp thực hiện tầm nhìn trong phát triển trường đại học;

- CĐ6: Nghệ thuật nhận diện tích cách trong quản lý và dạy học;

- CĐ7: Nghệ thuật dạy học cảm hứng;

- CĐ8: Vai trò của người lãnh đạo và CBVC trong sự phát triển Nhà trường.

  1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Trung tâm Đào tạo theo NCXH: Chủ trì, xây dựng kế hoạch, liên hệ mời các chuyên gia đến báo cáo, chuẩn bị các văn bản cần thiết;

- Phòng Đào tạo: Cử người phụ trách loa máy;

- Phòng HCTH: Chuẩn bị nước uống cho giáo viên giảng dạy và đại biểu tham dự;

- Phòng CTCT&HSSV: Cử người viết bài, đưa tin về lớp học;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Hướng dẫn các thủ tục thanh toán theo chế độ hiện hành;

- Phòng QTĐS: Bố trí xe ô tô đưa đón cán bộ, giảng viên tại cơ sở TX. Phú Thọ xuống cơ sở TP. Việt Trì để tham gia học tập; Có phương án chạy máy phát điện khi mất điện lưới;

- Các khoa: Phổ biến kế hoạch và đôn đốc lớp trưởng, bí thư chi đoàn các lớp tham dự.

         Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng cho cán bộ, giảng viên năm 2017 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                             

 - Các đơn vị trực thuộc;

  - HT, các PHT;

  - Lưu VT, ĐTTNCXH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Cao Văn

Các bài liên quan