TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO, TRUYỀN THÔNG VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Văn phòng:

Cơ sở TP Việt Trì:  Phòng 102,103,104 Nhà Điều hành, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.991559

Cơ sở TX.Phú Thọ: Phòng 109, Nhà Điều hành, phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.714268

                                              Email: trungtamhoptacdaotao@hvu.edu.vn

Chức năng

- Trung tâm là đơn vị thuộc trường Đại học Hùng Vương. Trung tâm có chức năng: Tạo nguồn, tuyển sinh quản lý quá trình đào tạo các hệ: Vừa làm vừa học, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp.

- Phối hợp liên kết mở các lớp đào tạo ngắn hạn, đại học, thạc sĩ....

- Tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh, các hoạt động tư vấn, tạo nguồn tuyển sinh và kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Nhiệm vụ

Xác định nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đào tạo của Nhà trường ở các địa phương; xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh; tạo nguồn các hệ đào tạo của Nhà trường.

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan ở trong và ngoài trường triển khai thực hiện các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp ở trong và ngoài trường theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Trường Đại học Hùng Vương.

Tổ chức xây dựng kế hoạch, làm đầu mối phối hợp với các Trường đại học, các đơn vị, các doanh nghiệp, các sở, ban, ngành có liên quan ở trong và ngoài trường để triển khai các loại hình đào tạo.

Quản lý các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông, trung cấp chuyên nghiệp của trường theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và phù hợp với các quy định chung của nhà trường.

Tổ chức xây dựng kế hoạch, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị ở trong và ngoài trường triển khai các loại hình đào tạo ngắn hạn và liên kết đào tạo các ngành đại học, thạc sĩ...

Tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tư vấn, tạo nguồn tuyển sinh và kết nối doanh nghiệp trong hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Chủ động tham mưu giúp Lãnh đạo nhà trường có văn bản đề nghị hoặc làm việc với chính quyền tại địa phương để thực hiện các chương trình đào tạo.

Quản lý và điều hành của Trung tâm.

Quản lý và điều hành toàn diện về chuyên môn:

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Lãnh đạo trường đối với các hoạt động của Trung tâm.

Tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc lập, triển khai, đánh giá các mặt hoạt động theo kế hoạch hàng năm.

Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Nhà trường; định kì tháng, quí, năm. Báo cáo Lãnh đạo trường theo qui định.

Quản lý điều hành về tài chính.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ tài chính do Hiệu trưởng qui định từng phần theo lộ trình của Nghị định 115/2005/NĐ-CP; thực hiện quản lý về tài chính theo ''Qui chế chi tiêu nội bộ” của Trung tâm ( Được Hiệu trưởng phê duyệt) và theo qui định của Nhà trường.

Trung tâm hoạt động sử dụng con dấu và tài khoản chung của Nhà trường.

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM

 

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

 TS. Bùi Thị Mai Lan

 Chức vụ: Giám đốc 

2

 ThS.  Nguyễn Thị Ngọc Anh

 Chức vụ: Phó Giám đốc 

3

 ThS. Vũ Diệu Thùy

 Chức vụ: Chuyên viên

4

 Ths. Nguyễn Thị Bích Liên

 Chức vụ: Chuyên viên

5

 TS. Cao Việt

 Chức vụ: Giảng viên

6

 ThS. Đỗ Quốc Hùng

 Chức vụ: Chuyên viên

7

 ThS. Vũ Việt Kường

 Chức vụ: Giảng viên

8

 ThS.  Trần Hồng Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

9

 ThS. Nông Thị Lý

Chức vụ: Giảng viên

10

 ThS. Phạm Phong Lan

Chức vụ: Chuyên viên

11

 ThS. Nguyễn Hoàng Nam

Chức vụ: Chuyên viên

     
     
     

 

 

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO, TRUYỀN THÔNG & HỖ TRỢ SINH VIÊN

 

 1. NHỮNG ĐỊNH CHUNG
 2. Quy định này áp dụng tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thực hiện từ ngày 01/9/2018. Ngoài công việc cụ thể được phân công, tùy tình hình thực tế, lãnh đạo đơn vị có thể điều động, điều chỉnh công việc nếu thấy cần thiết.
 3. Cán bộ, nhân viên có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt các công việc.
 4. Cán bộ, nhân viên phải chấp hành nghiêm:

- Tuân thủ sự phân công, điều động của thủ trưởng đơn vị;

- Chủ động chuẩn bị, lên kế hoạch cho công việc; nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định liên quan đến công việc; soạn thảo văn bản, sắp xếp tài liệu, công việc hợp lý; báo cáo cụ thể, chi tiết định kỳ và khi có yêu cầu của lãnh đạo đơn vị...

- Không phát ngôn những thông tin chưa được kiểm chứng; không được cung cấp thông tin, số liệu ra bên ngoài khi chưa có ý kiến của lãnh đạo đơn vị;

- Hàng tháng, cán bộ phải báo cáo cho lãnh đạo Trung tâm về những nội dung công việc đã triển khai, những tồn tại, khó khăn chưa được giải quyết; công việc dự định thực hiện và những thuận lợi, khó khăn, đề xuất cần xử lý để triển khai tốt công việc.

- Khi đến công sở làm việc cán bộ phải mô phạm trong tác phong, trang phục, lời nói; tận tình, chu đáo, hòa nhã trước khách, HSSV.

      5. Cán bộ đi làm muộn giờ hoặc về trước quá 15’ mà không được phép của lãnh đạo đơn vị; cán bộ đi khỏi nhiệm sở quá 30’ không báo cáo và chưa được phép của lãnh đạo đơn vị; cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch; cán bộ vi phạm nội quy, quy chế của Trung tâm và Nhà trường sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành...

      6. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÁC CÁ NHÂN

          Bùi Thị Mai Lan- Giám đốc- Điện thoại: 0912775633 - builanhv@gmail.com

 1. Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị.
 2. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

      3. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị;

      4. Theo dõi công tác chính trị, tư tưởng; hiệu quả hoạt động; công tác thi đua trong đơn vị; trực tiếp xếp loại thi đua hàng tháng cho cán bộ Trung tâm.

      5. Chủ trì các cuộc họp của đơn vị; chủ trì các cuộc làm việc với đối tác trong và ngoài Trường; là đại diện của đơn vị tham dự các cuộc họp, giao ban của Nhà trường có thành phần của đơn vị;

      6. Chịu trách nhiệm về nội dung website của Trung tâm;

      7. Lập các báo cáo về hoạt động chuyên môn của đơn vị theo quy định;

      8. Phụ trách công tác TCCB và điều hành mọi hoạt động thu, chi tài chính của của đơn vị theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường

      9. Công tác khác:

       - Tham mưu. Đề xuất với BGH về công tác tuyển sinh các hệ ĐHLT, VLVH, các dịch vụ đào tạo ngắn hạn và các chương trình phối hợp liên kết các ngành thạc sĩ

       - Các công tác khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

 

      Nguyễn T Ngọc Anh- Phó Giám đốc- Điện thoại: 0961881888- ngocanhhvu.edu.vn

     1. Giúp Trưởng đơn vị tổ chức, điều hành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

     2. Phụ trách và quản lý công tác đào tạo các hệ ĐHLT, VLVH, của Trung tâm

     3. Quản lý chương trình đào tạo các hệ do Trung tâm quản lý

     4. Tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, chấm thi và xét tốt nghiệp các lớp

     5. Phối hợp đôn đốc, chỉ đạo và theo dõi các hoạt động:

     6. Theo dõi cơ sở vật chất, tài sản của Nhà trường giao Trung tâm

     7. Công tác khác:

        - Ghi chép, tổng hợp các số liệu, báo cáo của Trung tâm.

        - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm và Nhà trường.

 

       Phạm Phong Lan - Chuyên viên

 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo (toàn khóa từng kỳ), thời khóa biểu các lớp do trung tâm phụ trách.
 2. Theo dõi, giám sát thực hiện KH đào tạo của các lớp, liên hệ với các CSLK quản lý giảng dạy các lớp VLVH
 3. Tổng hợp điểm học tập của sinh viên trước khi thi tốt nghiệp
 4. Làm thanh toán các khoản kinh phí liên quan đến quản lý lớp và kinh phí thi học kỳ các lớp
 5. Chịu trách nhiệm điều phối trong tổ giáo vụ và thực hiện các công việc khác khi được phân công
 6. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
 7. Thủ quỹ.

       Nông Thị Lý- Giảng viên- DĐ: 0949785557- lydaihochv@gmail.com

 1. Nhập điểm trên phần mềm các lớp ĐHLT, VLVH, VB2
 2. Phối hợp với đ/c Huỳnh XD kế hoạch đào tạo ( Toàn khóa, từng kỳ) các lớp do trung tâm quản lý.
 3. Rà soát và xây dựng kế hoạch, tổ chức học lại, thi lại của học viên
 4. Phối hợp với phòng KHTC hoạch toán các khoản liên quan đến thi lại, học lai. Làm thanh toán thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các lớp.
 5. Chịu trách nhiệm ghi chép sổ họp của trung tâm
 6. Quản lý sinh viên: Cập nhật số lượng sinh viên hàng tháng, hàng kỳ của các lớp phối hợp liên kết.
 7. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

 

     Vũ Diệu Thùy- Chuyên viên- DĐ 0988677742- dieuthuydhhv@gmail.com

 1. Phối hợp với đ/c Lý nhập điểm trên phần mềm các lớp ĐHLT, VLVH, VB2.
 2. Phối hợp với đ/c Lý xây dựng kế hoạch học lại, thi lại cho các lớp
 3. Phối hợp với đ/c Lý tổng hợp điểm học tập của các lớp trước khi thi tốt nghiệp
 4. Theo dõi, giám sát thực hiện KH đào tạo các lớp
 5. Quản lý, cấp phát văn phỏng phẩm của Trung tâm. Thực hiện công việc khác khi được phân công.

    

      Nguyễn Hoàng Nam- Chuyên viên- DĐ: 0972707282- namnguyenfcbc@gmail.com

 1. Kiểm tra, rà soát điểm
 2. Quản lý bảng điểm gốc đối với các lớp đã tốt nghiệp
 3. Phối hợp với trung tâm ĐBCL trong việc: Giao nhận bài thi, tổ chức chấm thi, tính điểm, tiêu hủy bài thi khi hết hạn lưu trữ theo qui định hiện hành.
 4. Sao bảng điểm cho sinh viên các khóa đào tạo của trung tâm
 5. Quản lý sinh viên: Cập nhật số lượng sinh viên hàng tháng, hàng kỳ của các lớp tại sơ sở Việt Trì và tại các đợn vị phối hợp liên kết.
 6. Khai thác các dịch vụ giáo dục: đào tạo, cấp giấy phép điều khiển ô tô, xe máy; các loại hình dịch vụ hợp pháp khác được Nhà tr mường cho phép…
 7. Phối hợp với bộ phận giáo vụ trong quản lý bảng điểm gốc.
 8. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

   

       Đỗ Quốc Hùng- Chuyên viên- DĐ: 0978829968- doquochung8791@gmail.com

 1. Tiếp nhận, xử lý và lưu giữ cac xác nhận , đơn bảo lưu, tạm dừng, thôi học, chuyển lớp, chuyển ngành các các văn bản liên quan đến công tác HSSV tại sơ sở thị xã Phú Thọ.
 2. Theo dõi việc thu nộp học phí của các lớp tại thị xã Phú Thọ
 3. Thực hiện thu hồ sơ, lệ phí đầu vào các lớp. Theo dõi, quản lý các lớp ở thị xã
 4. Quản lý sinh viên: Cập nhật số lượng sinh viên hàng tháng, hàng kỳ của các lớp tại sơ sở Phú Thọ
 5. Phụ trách công tác chữ thập đỏ của trung tâm
 6. Khảo sát nhu cầu của HSSV trong học tập, cuộc sống và triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; Hỗ trợ người học tiếp cận các dịch vụ thiết yếu từ các đơn vị, doanh nghiệp phục vụ hiệu quả trong quá trình học tập, sinh hoạt.
 7. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giới thiệu tham gia các hoạt động dịch vụ, sự kiện, việc làm bán thời gian;
 8. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

       

         Vũ Việt Kường- Giảng viên- 0919288180- kuongdhhv@gmail.com

 1. Chủ tịch công đoàn trung tâm
 2. Tham gia quản bá, tuyển sinh các ngành; các hệ; các lớp đào tạo ngắn hạn và các chương trình liên kết khác.
 3. Kế toán tổng hợp của Trung tâm; thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định hiện hành. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí của Trung tâm.

      4.Truyền thông, quảng bá các hoạt động của Nhà trường (thông qua quảng bá tuyển sinh, website, bảng tin, bảng điện tử tại cổng chính…);

      5.Thanh quyết toán kinh phí, lập các bào cáo về công việc và tài chính hàng ngày liên quan hoạt động dịch vụ báo cáo Trưởng đơn vị theo quy định.

      6. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Cơ sở 2 theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

      7. Quản lý trang wed của trung tâm: Cập nhật thông tin, thông báo, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp ….

      8. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

      

       Trần Hồng Sơn- Chuyên viên- DĐ 0989502602- sontranhv@gmail.com

 1. Tạo nguồn tuyển sinh, xây dựng KH các khóa ngắn hạn, các chương trình liên kết đào tạo khác.
 2. Tổ chức, quản lý, thanh quyết toán các thủ tục liên quan đến đào tạo ngắn hạn
 3. XD kế hoạch kiến thực tập cho học viên
 4. Soạn thảo các văn bản, các hợp đồng liên kết theo sự hướng dẫn của lãnh đạo trung tâm
 5. Xây dựng, dự toán kinh phí các kế hoạch về quảng bá tuyển sinh ở trong và ngoài nhà trường.
 6. Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ công tác đảng của đơn vị;
 7. Phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện, truyền thông, quảng bá thương hiệu hợp pháp trong và ngoài Nhà trường.
 8. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

   

      Nguyễn Thị Bích Liên- Chuyên viên- DĐ 0989737728- nguyenlienhv@gmail.com

      1. Công tác văn phòng: Quản lý và lưu trữ, nhận và chuyển phát công văn, mua sắm, theo dõi và quản lý vật tư văn phòng phẩm của trung tâm.

      2. Tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo Trung tâm các văn bản đến; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn bản đến, văn bản đi của Trung tâm theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

      3. Tiếp nhận, xử lý và lưu giữ cac xác nhận, đơn bảo lưu, tạm dừng, thôi học, chuyển lớp, chuyển ngành các các văn bản liên quan đến công tác HSSV tại sơ sở thị xã Phú Thọ.

      4. Theo dõi việc thu nộp học phí của các lớp tại Việt Trì

      5. Thực hiện thu hồ sơ, lệ phí đầu vào các lớp. Theo dõi, quản lý các lớp ở thị xã

      6. Trực tư vấn hàng ngày trên trang Wed của trung tâm

      7. Quản lý sinh viên: Cập nhật số lượng sinh viên hàng tháng, hàng kỳ của các lớp tại sơ sở Việt Trì.

      8. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

  

Các bài liên quan