Nội dung chính

Quyết định số: 586/QĐ-ĐHHV ngày 28/5/2018 V/v Quy định mức thu học phí năm học 2018 - 2019

Ngày 22-08-2018

Quy định mức đóng học phí chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu hướng dẫn năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Hùng Vương cụ thể:

Chi tiết xem tại đây:

QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học liên thông

Ngày 14-11-2017

QUY ĐỊNH

Về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình

đào tạo đại học liên thông

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 982/QĐ-ĐHHV ngày31 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học của Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 14-11-2017

Xem chi tiết tại đây:

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đề án tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 14-11-2017

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2  

(Ban hành kèm theo Quyết định số969/QĐ-ĐHHV ngày 25 tháng 8 năm 2017

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Hùng Vương) xem chi tiết tại đây:

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ngày 14-11-2017

Xem chi tiết tại đây:

Chỉ thị số 26 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước

Ngày 14-11-2017

Chỉ thị số 26 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước - chi tiết tại đây:

Thông tư số 07 ngày 15/3/2017 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Ngày 14-11-2017

Thông tư số 07 ngày 15/3/2017 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học chi tiết tại đây:

Thông tư số 06/2007/TT- BGDĐT ngày 15/ 3/ 2017 Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Ngày 14-11-2017

Thông tư số 06/2007/TT- BGDĐT ngày 15/ 3/ 2017 Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học- Xem chi tiết tại đây

MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC HỌC VIÊN, SINH VIÊN.

Ngày 25-09-2017

MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC HỌC VIÊN, SINH VIÊN TẢI XUỐNG: 

Mẫu biểu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

Ngày 05-03-2017

Trường Đại học Hùng Vương quy định các mẫu biểu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học như sau:

Các mẫu biểu phục vụ công tác đào tạo

Ngày 05-03-2017

Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý đào tạo

Mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên

Ngày 03-03-2017

Để phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên như sau:

Các mẫu biểu phục vụ công tác tài chính

Ngày 24-09-2016

Để phục vụ công tác lập và hoàn thiện hồ sơ tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Hùng Vương cung cấp các mẫu biểu tài chính theo quy định của Bộ tài chính.

Trang 1/3 <123>