Các mẫu biểu phục vụ công tác đào tạo

Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý đào tạo

Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo
Mẫu 1.1: Xây dựng Chương trình khung các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
Mẫu 1.2: Mẫu biên soạn đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
Mẫu 1.3: Mẫu biên soạn đề cương bài giảng môn học đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
Mẫu 1.4: Mẫu xây dựng kế hoạch đào tạo
Mẫu 1.5: Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu
Mẫu 1.6: Giấy đăng ký sử dụng phòng học
Mẫu 1.7: Kê khai thừa giờ

Đăng ký kế hoạch học tập
Mẫu 1.8: Đăng ký môn học
Mẫu 1.9: Rút môn học

Thực tập, rèn nghề (Thực tập ngoài sư phạm)
Mẫu 1.10: Công văn liên hệ cho sinh viên đi thực tế, thực tập
Mẫu 1.11: Kế hoạch thực tập 1, 2
Mẫu 1.12: Danh sách giảng viên hướng dẫn và sinh viên tham gia thực tập 1, 2
Mẫu 1.13: Danh sách nhóm sinh viên tham gia thực tập

Thực tập, rèn nghề (Thực tập sư phạm)
Mẫu 1.14: Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm
               - Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm cho TTSP1 
               - Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm cho TTSP2)
Mẫu 1.15: Phiếu đánh giá giảng dạy
               - Kiến tập giảng dạy cho TTSP1
               - Kiến tập giảng dạy cho TTSP2
               - Kiến tập giảng dạy cho TTSP2 ngành Giáo dục Mầm non
Mẫu 1.16: Báo cáo
               - Báo cáo nhanh kết quả TTSP1
               - Báo cáo nhanh kết quả TTSP2
               - Báo cáo tổng kết TTSP
               - Bảng điểm tổng hợp kết quả TTSP1
               - Bảng điểm tổng hợp kết quả TTSP2
Mẫu 1.17: Bản thu hoạch cá nhân đợt TTSP
Mẫu 1.18: Phiếu nhận xét kết quả TTSP
               - Nhận xét, đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật
               - Nhận xét kết quả TTSP1
               - Nhận xét kết quả TTSP2

Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.19: Danh sách giảng viên và sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.20: Nhận xét của giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.21: Phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.22: Danh sách giảng viên chấm Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.23: Bảng tổng hợp kết quả chấm Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.24: Biên bản chấm Khóa luận tốt nghiệp 

Kết quả học tập, tốt nghiệp
Mẫu 1.25: Đơn xin xét tốt nghiệp (đối với sinh viên xét tốt nghiệp muộn, sớm)
Mẫu 1.26: Đơn xin chưa xét tốt nghiệp
Mẫu 1.27: Đơn xin hoãn thi
Mẫu 1.28: Đơn xin cấp bảng điểm (đối với sinh viên đang học)
Mẫu 1.29: Đơn xin cấp bảng điểm (đối với học viên đã tốt nghiệp)

Học cùng lúc hai chương trình
Mẫu 1.30: Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình

Các bài liên quan