Các mẫu biểu phục vụ công tác tài chính

Để phục vụ công tác lập và hoàn thiện hồ sơ tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Hùng Vương cung cấp các mẫu biểu tài chính theo quy định của Bộ tài chính.

Chi thường xuyên 
       Mẫu 4.1. Dự trù kinh phí
       Mẫu 4.2. Giấy hẹn thanh toán và hoàn ứng    
       Mẫu 4.3. Giấy đề nghị tạm ứng
       Mẫu 4.4. Mẫu danh sách chi tiền mặt
       Mẫu 4.5. Bảng kê thanh toán công tác phí
       Mẫu 4.6. Giấy biên nhận
       Mẫu 4.7. Hợp đồng mua sắm
       Mẫu 4.8. Thanh lý hợp đồng
       Mẫu 4.9. Giấy đề nghị thanh toán
       Mẫu 4.10. Cấp phát tài liệu kỷ yếu, hội thảo
       Mẫu 4.11. Phiếu nhập sách vào thư viện
       Mẫu 4.12. Danh sách chi tiền qua tài khoản cá nhân
       Mẫu 4.13. Bảng tổng hợp thu nộp
       Mẫu 4.14. Biên bản giao nhận hàng hóa
       
       Nghiên cứu Khoa học

       Mẫu 4.15. Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
       Mẫu 4.16. Thanh lý hợp đồng khoán việc
       Mẫu 4.17. Thanh lý hợp đồng giao khoán
       Mẫu 4.18. Danh sách chi hội thảo, hội nghị
       Mẫu 4.19. Kế hoạch, dự trù kinh phí hội thảo

       Tiền công, tiền lương

       Mẫu 4.20. Bản chấm công trong giờ hành chính
       Mẫu 4.21. Giấy báo làm thêm giờ
       Mẫu 4.22. Thanh toán làm thêm giờ

       Mẫu đề nghị
       Mẫu 4.23. Mẫu đề nghị cấp công cụ, dụng cụ, vật tư và văn phòng phẩm
       Mẫu 4.24. Giấy đề nghị tự động trích tài khoản để thanh toán
       Mẫu 4.25. Giấy xác nhận

       Học phí
       Mẫu 4.26. Đơn xin giảm học phí đối với học phần không được mở trong học kỳ
       Mẫu 4.27. Mẫu mẫu đăng kí dịch vụ tự động trích tiền từ tài khoản ATM để thanh toán học phí
       Mẫu 4.28. Mẫu đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí

       Mẫu 4.29. Mẫu đơn Danh sách thu tiền học phí

      Thuế thu nhập cá nhân
       Mẫu 4.30. Mẫu kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng
       Mẫu 4.31. Mẫu kê khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
       Mẫu 4.32. Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
       Mẫu 4.33. Tờ khai đăng ký thuế
       Mẫu 4.34. Danh sách mã số thuế TNCN

       Hướng dẫn
       1. Hướng dẫn thủ tục thanh toán chế độ đi học
       2. Hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán chi thường xuyên
       3. Hướng dẫn quy trình xếp chứng từ thanh toán
       4. Hướng dẫn trình tự thủ tục của việc lập hồ sơ cải tạo, sửa chữa nhỏ (nhỏ hơn 50 triệu đồng)
       5. Hướng dẫn trình tự thủ tục của việc lập hồ sơ cải tạo, sửa chữa lớn (trên 50 triệu đồng)

       Quy định
       1. Qui định về trang bị, quản lý sử dụng tài sản, thiết bị
       2. Quy định quy trình mua sắm, sửa chữa nhỏ, chi chuyên môn nghiệp vụ, chi khác và tạm ứng

Các bài liên quan